Rodinné konštelácie – multidimenzie

Rodinné konštelácie patria medzi moderné psychoterapeutické metódy, ktoré fungujú na princípe usporiadania systémov, v ktorých dennodenne žijeme. Všetci sme totiž súčasťou celku.

Cieľom rodinných konštelácií je kvalitatívna zmena vzťahov a postojov, či už v rodinnom alebo inom systéme.

TROCHA HISTÓRIE PRE LEPŠIE POCHOPENIE

Zakladateľom konštelácií je Bert Hellinger, nemecký terapeut, ktorý počas svojej misijnej práce v Afrike pôsobil v kmeni Zulu, pozoroval a pochopil systém vzťahov a zákonitosti rodinných systémov. Po návrate z misie sa v západnej Európe a Amerike venoval štúdiu psychoterapie, transakčnej analýzy, rodinnej terapie, Gestalt terapie, hypnoterapie a neurolingvistickému programovaniu mysle a všetky svoje skúsenosti zhrnul do novej techniky, ktorú nazval: „rodinnej konštelácie“. Hlavnou myšlienkou Hellingerovej rodinnej konštelácie je, že opakované vzorce chovania vo vzťahoch pôsobia aj naprieč generáciami v celom rodinnom systéme a že konštelacie umožňujú tieto nevedomé vplyvy odstrániť

RODINNÉ KONŠTELÁCIE sú zamerané na objavenie a uvoľnenie nepriaznivo pôsobiacich skrytých väzieb v rodinných a partnerských systémoch. Vychádzajú zo zisteného predpokladu, že mnohé problémy ľudí pramenia v minulosti, možno aj niekoľko generácií dozadu. Poukazujú na to, čo narušuje rovnováhu vzťahov a následne umožňujú urobiť aktívne kroky k ich zharmonizovaniu.Každý z nás je súčasťou rodinného systému, s ktorým je hlboko spojený silnými emocionálnymi putami. Akékoľvek problémy, alebo duševné trápenie jedného člena sa teda prenášajú aj na iných členov, a to dokonca aj v tom prípade, ak o nich nikomu nepovie. Ostatní to proste cítia, či už na vedomej úrovni, alebo na nevedomej. Všeobecne je známe, že vedome alebo podvedome v sebe taktiež udržujeme predstavu rodiny, z ktorej pochádzame. Táto vnútorná predstava vo veľkej miere predurčuje, či sme úspešní vo svojich vzťahoch a vo svojom živote.V mnohých rodinách sú rôzne tabu témy, o ktorých sa mlčí, ale tým, že sa o tom prestane rozprávať, to neprestane existovať. Všetko sa to stalo a všetko má svoje dôsledky, ak problémy nevyriešil ten, kto ich riešiť mal. Ľudia, často nevedome, takto nesú pocity viny za problémy, ktoré im nepatria, a to spôsobuje v ich životoch ich vlastné problémy.

Rodinný systém ovplyvňuje:

 • Bývalí partneri
 • Sexuálne vzťahy a putá
 • Počet vlastných/nevlastných súrodencov
 • Poradie súrodencov – jedináčik, prvorodený, najmladší, najstarší
 • Rozchod, rozvod rodičov, prarodičov
 • Kto bol v systéme vážený/nevážený
 • Adopcia, kto sú skutoční rodičia
 • Mimoriadne ťažký osud, „rany osudu“, vojnový zajatec, koncentračný tábor,…
 • Strata majetku, nútený odchod z pôvodného bydliska,…
 • Nehody, smrť matky pri pôrode, potrat,…
 • Samovraždy, pokusy o samovraždy, násilné činy, zabitie, vraždy,…
 • Vážne choroby, nevyliečiteľné choroby,…
 • Mentálne choré osoby, anorexia, psychóza, schizofrénia,…
 • Závislosť na alkohole, drogách, práci,…

Rodinnými konšteláciami dokážeme upraviť:

 • Rodinné paradigmy
 • Komunikácia v rodine
 • Rodinná hierarchia
 • Postavenie muža alebo ženy v rodinnom systéme
 • Silné a slabé stránky osobnosti
 • Kariéra, postup, rozvoj, vízia
 • Práca – firma – kolektív
 • Pracovné vzťahy
 • Osobné ciele

Priebeh multidimenzionálnej konštelácie

U nás pracujeme skôr s pohybmi duše / multidimenzialné konštelácie/, ktoré pracujú na podobnom systéme, avšak sú schopné riešiť problém v širšom kontexte.

Počas konštelácií všetci účastníci vytvoria kruh. Klient krátko popíše svoj problém a z účastníkov si sám vyberie najskôr osobu, ktorá bude zastupovať jeho samého a neskôr na pokyn „konštelára“ si vyberie určitý počet ľudí. „Konštelár“ usmerní rozostavenie zástupcov. Zástupcovia pre jednotlivé role takto vlastne vytvoria rodinný diagram. Zástupcovia začnú pociťovať emócie a pocity reálnych ľudí, ktorých zastupujú, bez toho aby do toho premietali svoje vlastné pocity. Vďaka tomu je možné odhaliť rôzne zapletenia a bloky energie v rodinnom systéme. Zástupcovia nasledujú v pohybe svoj pocit, môžu sa pohybovať v priestore kruhu. Ako zástupcovia menia jednotlivé pozície, klient v spolupráci s „konštelárom“ pozoruje meniaci sa obraz systému svojej rodiny zvonka, pričom vedome rieši vyskytujúce sa brzdiace toky vo vzťahoch. Po nájdení a urovnaní príčin problémov si klient vymení miesto so svojím zástupcom, aby vedome vnímal svoju novú pozíciu v rodinnom diagrame.

Ako fungujú rodinné konštelácie ?
Ako je možné, že jedinec vníma „skupinové svedomie“ aj keď nikdy o svojich predkoch nevedel alebo ich nezažil? Biológ Rupert Sheldrake pre tieto neviditeľné konštrukčné plány vytvoril pojem morfogenetické pole a hovorí o prenose informácií v tomto poli prostredníctvom tzv. morfickej rezonancie. Niektorí to vysvetľujú aj teóriou zrkadlových neurónov a holistickým modelom.Naše skúsenosti sprostredkovávajú naše zmysly a náš nervový systém. Preto sú systemické konštelácie tzv. fenomenologickým prístupom. Realitu nepoznávame priamo, ale prostredníctvom významov, ktoré jej pripisujeme. Pri práci s rodinným systémom zástupcovia popisujú čo cítia, vnímajú. Fenomenologický postoj je pasívny – dívame sa na niečo, nechávame sa dívať na seba a prijímame to, čo sa ukáže. Fenomenologický prístup umožňuje cestu k otvorenosti voči dianiu v morfogenetickom poli, učí pokore a úcte. Aby človek mohol ísť dopredu, nepotrebuje vraj zmeniť a vyčistiť svoju minulosť, ani minulosť svojich predkov. Stačí, ak ju prijme a ak prijme všetko, čo sa stalo, tak ako sa to stalo. Toto prijatie vraj človeku dodá obrovskú silu ísť ďalej. Podľa Willfrieda sa netreba pýtať, prečo sa to deje, ale ako z toho von.

VÝHODY A RIZIKÁ KONŠTELAČNÝCH TECHNÍK.
Konštelácie sú účinným nástrojom na zmenu osobných postojov a negatívnych vzorcov myslenia, tým že odhaľujú skryté väzby v rodine, kolektíve a vzťahu. Pomáhajú získať vlastný náhľad do hĺbky medziľudských vzťahov a priviesť harmóniu do systému. Obnovujú lásku, úctu a porozumenie a dávajú každému členovi miesto, ktoré mu v rodinnom systéme a spoločnosti patrí. Konštelácie harmonizujú vzťahy a uvoľňujú tok energie. Vytvárajú synergiu spojenia na inteligenčnej, emocionálnej aj spirituálnej úrovni. Na rozdiel od klasickej psychoterapie sa stavia jedna konštelácia na jeden problém, takže netreba dlhodobo dochádzať na sedenia. Viditeľné zmeny je vraj možné pozorovať často už do troch mesiacov od postavenia konštelácie a samotný liečivý proces môže prebiehať mesiace i roky.

V knihe „Láska ducha“ Bert HELLINGER konštatuje, že konštelácie lepšie pochopíme, ak ich budeme vnímať v súvislosti s akýmsi „poľom“. Ruppert Sheldrake hovorí o duchovnom poli alebo o rozšírenej mysli “ extended mind“ /anglicky/. Vypozoroval, že medzi živými tvormi dochádza ku komunikácii, ktorú dokážeme pochopiť len za predpokladu duchovného poľa, v ktorého hraniciach sa pohybujú. Ako inak by bolo možné vysvetliť, že zviera nájde presne tú rastlinu, ktorá mu pomôže v jeho problémoch, alebo pes vie, kedy sa jeho pán vydá na cestu domov? Také sú aj fenomény , ktoré sa prejavujú pri rodinných konšteláciách. Napríklad, že zástupcovia určitých členov rodiny, ak sú rozostavení v priestore do určitého vzťahu, zrazu cítia ako osoby, ktoré zastupujú, napriek tomu, že ich nepoznajú. V tomto poli sú všetci v rezonancii so všetkými ostatnými vrátane osôb z minulosti, zosnulí, vytesnení..atď. V tomto poli sa opakujú vzorce ľudského chovania. Hellinger vo svojej knihe píše, že R. Shaldrake vypozoroval, že pole sa môže zmeniť, až keď ho nejaký podnet zvonka dá do pohybu. Tento pohyb prichádza za nového pochopenia situácie. Ak toto nové pochopenie pohltí dostatočný počet členov poľa, celé pole ako celok sa dá do pohybu. Môže sa otvoriť novému pochopeniu. Môže opustiť prežité a jednať inak.