Všeobecné obchodné podmienky

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Poskytovateľ poskytuje Klientom poradenské a konzultačné služby v rozsahu svojho predmetu podnikania najmä :
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, vrátane

oprávnenia organizovať Semináre).

  1. Poskytovateľ neposkytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a nevykonáva psychologickú činnosť podľa zákona č. 199/1994 Z.z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení neskorších predpisov.
  2. Poskytovateľ vydáva tieto VOP za účelom bližšej úpravy práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy uzavretej medzi Poskytovateľom a Klientom za účelom zabezpečenia vedenia Seminára.
  3. Tieto VOP sú verejne prístupné na webovej stránke Poskytovateľa na www.dharmah.sk  alebo na vyžiadanie u Poskytovateľa.
 1. Predmet plnenia, uzavretie zmluvy, cena a platobné podmienky
  1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Klientovi poradenské služby metódou Systemických konštelácii na Seminári v rozsahu trvania Seminára a s obsahom Seminára uvedeného v Ponuke Poskytovateľa za úhradu Ceny zo strany Klienta.
  2. Ponuka Poskytovateľa na webovej stránke www.dharmah.sk  alebo zasielaná/oznamovaná prípadným záujemcom inou vhodnou formou je návrhom na uzavretie Zmluvy.
  3. Klient je oprávnený Prihláškou sa prihlásiť na Seminár z Ponuky Poskytovateľa:
   1. emailom alebo prostredníctvom prihlasovacieho online formulára, alebo
   2. telefonicky.

Poskytovateľ je oprávnený podmieniť záväznosť Prihlášky a tým aj rezerváciu účastníckeho miesta na Seminári úhradou zálohy Ceny (časti Ceny alebo celej Ceny) vopred, ak si to Poskytovateľ tak vymienil v Ponuke alebo v prípade, ak je to nevyhnutné pre riadne organizačné zabezpečenie Seminára (obsadenosť Seminára, rezervácia miesta pre Klienta, zabezpečenie vhodného priestoru na Seminár a pod.).

  1. Po zaslaní Prihlášky Klientom, Poskytovateľ potvrdí Prihlášku:
   1. v prípade Prihlášky zaslanej podľa bodu 3.3.1 VOP, odpovedným emailom na emailovú adresu Klienta alebo inú Klientom uvedenú emailovú adresu, alebo
   2. v prípade Prihlášky podľa bodu 3.3.2 VOP sa za potvrdenie Prihlášky Poskytovateľom považuje telefonická odpoveď Poskytovateľa, pričom Poskytovateľ je oprávnený potvrdiť Prihlášku odpovedným emailom na emailovú adresu Klienta alebo inú Klientom uvedenú emailovú adresu.
  1. Klient sa zaväzuje Cenu uhradiť najneskôr v prvý deň konania Seminára pred jeho začatím, ak v Ponuke nie je uvedené alebo Poskytovateľom vopred vymienené inak.
  2. Zmluva sa považuje za uzavretú:
   1. v prípade ak Klient vopred pred dňom začatia Seminára neuhradil Cenu alebo akúkoľvek jej časť, a ak sa Klient dostaví na Seminár, podpisom Vyhlásenia Klientom a dňom úhrady celej Ceny Klientom;
   2. v prípade,  ak Klient vopred pred dňom začatia Seminára uhradil zálohu Ceny (časti Ceny alebo celej Ceny), a ak sa Klient dostaví na Seminár, podpisom Vyhlásenia Klientom a dňom úhrady celej Ceny Klientom;
   3. v prípade, ak Klient vopred pred dňom začatia Seminára uhradil zálohu Ceny (časť Ceny alebo celú Cenu), a ak sa Klient nedostaví na Seminár, dňom úhrady zálohy Ceny (časti Ceny alebo celej Ceny)
  1. V prípade, ak je rezervácia účastníckeho miesta na Seminári podmienená úhradou zálohy Ceny (časti Ceny alebo celej Ceny) vopred, a Klient sa na Seminár z akýchkoľvek dôvodov na jeho strane nedostaví, uhradená záloha Ceny alebo Cena je nevratná (okrem prípadu, keď Klient za seba zabezpečí náhradníka podľa bodu 4.4.4 VOP), ak sa Zmluvné strany osobitne nedohodnú inak.
  2. Pre vylúčenie všetkých pochybností, Klient je oprávnený zúčastniť sa Seminára po zaplatení celej Ceny, a to najneskôr v deň jej konania Seminára, ak sa Zmluvné strany osobitne nedohodnú inak.
  3. Podrobné informácie o Systemických konšteláciách, priebehu Semináru a iných dôležitých informáciách, sú dostupné na webovej stránke www.dharmah.sk
 • práva a povinnosti klienta
  1. Klient uzavretím Zmluvy vyhlasuje, že:
   1. je plnoletý, plne spôsobilý na právne úkony a táto spôsobilosť nie je nijako obmedzená alebo pozbavená; účasť maloletého Klienta na Seminári je vylúčená;
   2. sa Seminára zúčastňuje dobrovoľne, výhradne na vlastnú zodpovednosť, je si plne vedomý charakteru Seminára a metódy Systemických konštelácii a po celú dobu trvania Seminára a aj po jeho skončení nesie Klient za seba a za všetko, čo robí alebo čo sa deje na Seminári, plnú zodpovednosť;
   3. dôkladne pozná svoj zdravotný stav a tento mu nebráni v účasti na Seminári;
   4. v čase konania Seminára nie je Klient nijako psychoterapeuticky, psychiatricky, alebo obdobne lekársky liečený a neužíva psychofarmaká; v prípade, ak Klient v čase konania Seminára podstupuje akýkoľvek druh takejto liečby alebo terapie alebo v priebehu Seminára začne podstupovať akýkoľvek vyššie uvedený druh liečby alebo terapie, je Klient povinný bez zbytočného odkladu informovať svojho ošetrujúceho lekára, psychológa či psychoterapeuta o účasti na Seminári,  Kouča konštelácií na Seminári o svojej liečbe alebo terapii a Klient je povinný zabezpečiť účasť svojho ošetrujúceho lekára, psychológa či psychoterapeuta na Seminári (táto sprievodná osoba sa zúčastňuje Seminára bezplatne);
   5. nemá závažné infekčné ochorenie, netrpí duševnou poruchou ani žiadnymi závislosťami (drogy, alkohol, lieky, hracie automaty a pod.);
   6. v čase konania Seminára nie je pod vplyvom drog či iných návykových látok a tieto sa Klient zaväzuje neužívať v priebehu Seminára;
   7. sa oboznámil s týmito VOP, obsahom a náplňou Seminára, a tieto informácie považuje za dostatočné pre jeho rozhodnutie o účasti na Seminári.
  1. Klient uzavretím Zmluvy vyhlasuje a berie na vedomie, že:
   1. môže byť v priebehu Seminára vystavený fyzickému, psychickému, či emocionálnemu zaťaženiu;
   2. počas celého priebehu Seminára pokyny Kouča konštelácií sú len návrhy, ktorými sa každý Klient riadi výhradne podľa vlastného uváženia;
   3. môže sa dobrovoľne rozhodnúť, či sa aktívne zapojí do priebehu Seminára, alebo ostane len pasívnym účastníkom Seminára;
   4. Seminár nie je náhradou za akúkoľvek lekársku alebo psychoterapeutickú starostlivosť (vrátane psychoterapeutickej alebo psychiatrickej starostlivosti alebo činnosti) a že Kouč konštelácií ani Poskytovateľ na Seminári takúto zdravotnú starostlivosť neposkytuje;
   5. účasť na Seminári nezaručuje Klientovi zlepšenie alebo zmenu v problematických oblastiach života Klienta, ktorá bola predmetom Konštelácie alebo Seminára po absolvovaní Seminára, nakoľko ide o sebapoznávaciu metódu a akýkoľvek výsledok, zmena alebo účinok závisí výhradne od práce, prístupu a postoja Klienta;
   6. Poskytovateľ alebo Kouč konštelácií na Seminári je oprávnený podľa vlastného uváženia, kedykoľvek predčasne ukončiť účasť Klienta na Seminári, a to aj bez uvedenia dôvodu, a v takomto prípade Klient súhlasí, že mu bude vrátená pomerná časť zaplatenej Ceny za Seminár;
   7. v prípade, ak sa Klient rozhodne sám zo Seminára predčasne odísť, nebude Poskytovateľ povinný Klientovi vrátiť zaplatenú Cenu Seminára ani žiadnu jej časť;
   8. priebeh alebo výsledok Konštelácie nie je a ani nemôže byť dôkazom alebo potvrdením alebo vyvrátením akejkoľvek skutočnosti, ktorá vyvstane v Konštelácii, v súvislosti s ňou alebo ktorá akokoľvek súvisí s Konšteláciou alebo s Klientom alebo s jeho zadaním.
  1. Klient sa zaväzuje:
   1. riadne, pravdivo a úplne informovať Kouča konštelácií o svojom zdravotnom stave, o možných zdravotných komplikáciách alebo stavoch (poúrazové stavy, dlhodobá choroba, tehotenstvo a pod.) alebo o akýchkoľvek iných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na vedenie Seminára alebo na Klienta (vrátane informačnej povinnosti uvedenej v bode 4.1.4 VOP);
   2. riadne a včas zaplatiť Cenu za Seminár;
   3. dostaviť sa včas na miesto konania Seminára (spravidla 30 min. vopred), meškanie Klienta nazakladá nárok na vrátenie Ceny alebo akejkoľvek jej časti;
   4. rešpektovať organizačné pokyny Poskytovateľa alebo Kouča konštelácií týkajúce sa organizačného zabezpečenia Seminára;
   5. uviesť pravdivo a úplne všetky svoje osobné údaje a podpísať Vyhlásenie pred začatím Seminára;
   6. nevyhotovovať v priebehu Seminára žiadne nahrávky (audio záznam, video záznam alebo audiovizuálny záznam), a to ani prostredníctvom mobilného telefónu alebo iného obdobného zariadenia.
  1. Klient je oprávnený:
   1. zúčastniť sa Seminára po zaplatení Ceny a splnení všetkých povinností podmieňujúcich účasť na Seminári;
   2. požiadať Kouča konštelácií o rozostavenie Konštelácie na Seminári; nakoľko na postavenie Konštelácie na Seminári nemá Klient nárok, Kouč konštelácií nie je povinný žiadosti Klienta vyhovieť (posúdenie vhodnosti postavenia Konštelácie Klientovi môže byť subjektívnym hodnotením Kouča konštelácií a v žiadnom prípade neoprávňuje Klienta požadovať vrátenie Ceny alebo akejkoľvek jej časti);
   3. zo Seminára predčasne odísť, pričom platí bod 4.2.7 VOP vyššie;
   4. so súhlasom Poskytovateľa pred začatím Seminára zabezpečiť za seba náhradníka na účasť na Seminári, ktorý prevezme na seba všetky práva a povinnosti Klienta.
 1. práva a povinnosti Poskytovateľa
  1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
   1. organizačne zabezpečiť vedenie Seminára vhodnými prostriedkami;
   2. poveriť vedením Seminára Kouča konštelácií.
  1. Poskytovateľ je oprávnený:
   1. pred začatím Seminára zrušiť Seminár aj bez udania dôvodov; v prípade ak Klient uhradil vopred Cenu alebo akúkoľvek jej časť, bude táto Klientovi bezodkladne vrátená;
   2. podľa vlastného uváženia, kedykoľvek predčasne ukončiť účasť Klienta na Seminári, a to aj bez uvedenia dôvodu;
   3. ukončiť predčasne Seminár v prípade, ak má Kouč konštelácií za to, že téma Seminára bola vyčerpaná.
  1. Poskytovateľ nezodpovedá za odlišnosť poskytovaných služieb na Seminári od iných typov poradenstva alebo od spôsobu vedenia seminárov Systemických konšteláciu u iných poskytovateľov alebo koučov konštelácií a táto odlišnosť nemôže byť predmetom reklamácie.
  1. S ohľadom na ustanovenie bodu 4.2.5 VOP, Poskytovateľ nezodpovedá za neúčinnosť alebo zdanlivú bezúčelnosť jednotlivých korekcií alebo činností na Seminári alebo v Konštelácii, a tieto nemôže byť predmetom reklamácie.
  1. Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za odlišnosť ním poskytovaných služieb od pôvodných očakávaní alebo navyknutých stereotypov Klienta, a táto odlišnosť nemôže byť predmetom reklamácie.
 1. práva a povinnosti Kouča konštelácií
  1. Kouč konštelácií sa zaväzuje:
   1. poskytovať Klientovi informácie o Systemických konšteláciách príp. o priebehu Konštelácie, a to výhradne v rozsahu, v akom to považuje Kouč konštelácií za vhodné;
   2. primerane vhodným spôsobom pristupovať k problémom Klienta a použiť metódu Systemických konštelácii podľa svojho najlepšieho vedomia.
  1. Kouč konštelácií je oprávnený:
   1. podľa vlastného uváženia, kedykoľvek predčasne ukončiť účasť Klienta na Seminári, a to aj bez uvedenia dôvodu;
   2. podľa vlastného uváženia, kedykoľvek predčasne ukončiť Konšteláciu Klienta, a to aj bez uvedenia dôvodu;
   3. odchýliť sa od témy Seminára, a to aj bez uvedenia dôvodu;
   4. postaviť Klientovi na Seminári Konšteláciu, ak to považuje za vhodné pre Klienta.
 1. Záverečné ustanovenia
  1. Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.
  2. Klient zaslaním Prihlášky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom ku dňu zaslania Prihlášky.

Storno podmienky

Platnosť k 8.3.2019

Pri odhlásení do 14 dní pred termínom seminára sa vracia 100% z ceny seminára.

Pri odhlásení od 14 do 4 dní pred termínom seminára sa vracia 50% z ceny seminára.

Pri odhlásení neskôr (3 a menej dní) pred konaním seminára, v priebehu seminára alebo po jeho začatí sa vracia 0 % z ceny seminára. Len v tomto prípade môžete po dohode s lektorkou poslať za seba náhradníka.

Rozhoduje vždy dátum pripísania sumy na bankový účet.

Prosíme, zrealizujte platbu na uvedené číslo účtu s ohľadom na to, aby bola pripísaná na bankový účet najneskôr štyri dni pred začiatkom seminára.

Zrušenie prihlášky je možné písomne na adrese dharmah@dharmah.sk.

Stručné podmienky účasti

Obsah kurzov spočíva v práci s rodinnými konšteláciami. Záujemcovia si stavajú konštelácie. Platba za kurz je platbou za účasť. Účastník sa kurzu / výcviku zúčastňuje iba za účelom absolvovania kurzu v rámci ponúkaného programu. Rozširovanie svojej reklamy, propagácia alebo ponuky iných aktivít ďalším účastníkom kurzu/výcviku sú neprípustné.

Vykonávanie akýchkoľvek záznamov v priebehu kurzu (audio, video, písomné) nie je možné z dôvodu zachovania súkromia účastníkov.

Prihlášky pre inú osobu nebudú prijaté.