Na konšteláciách zvyknem hovoriť:

Ak v páre dá niečo žena mužovi a muž žene- ukážu si tým svoju lásku.  Ak muž žene niečo pekná dá, žena má potrebu dať niečo mužovi, ale o trochu viac ? . Vzťah  je zdravý, ak dávame jeden druhému vždy  „ o trochu viac“….Ak by sme iba udržovali rovnováhu, ak by sme partnerskému vzťahu dávali iba toľko, koľko sme si vzali a nestupňovali „ dávanie“ – vzťah by začal stagnovať. Ak sa výmen znižuje a namiesto aby sa postupovalo vpred, postupuje sa vzad – šťastie a puto slabne..

Vysvetlenie podstaty dávania a brania….:

Muž dáva a žena prijíma

U muža sa všetko podstatné nachádza vonku ( mužský pohlavný orgán) a u ženy vo vnútri . Muž exploduje, žena imploduje. A čo je hlavné: muž dáva a žena prijíma.

Tým, že žena prijíma, zároveň premieňa a transformuje – mužovu agresívnu silu premieňa svojou mäkkou receptivitou na rozkoš, mužove semeno premieňa na nový život. Vracia tak mnohonásobok toho, čo prijala – ale dávať môže aj po tom, čo prijala…

Žena nemôže dávať sama o sebe.. Pre ženu je teda na prvom mieste branie.

Ženy sa musia  naučiť „brať“ – zvyšok sa vyrieši sám .. Brať neznamená, chcieť niečo za každú cenu, niečo si sám brať alebo požadovať. Znamená to byť ochotná si nechať niečo dať a darované prijať. Na predobraze brania – na počatí – vidíme, že branie, ( pasívna činnosť), je tvorivým činom, z ktorého vyrastá niečo, čo obohatí muža. Pokiaľ sa žena vnútorne prepojí s týmto obrazom, získa cit pre spôsob brania a dávania, ktorý obohacuje vzťah.

Naopak muž môže prijať len vtedy, keď sám predtým niečo dal. Sám od seba nemôže prijať, bez toho, aby najskôr niečo dal. To, čo môže dať, musí najskôr žena prijať a premeniť, než je schopný to znova prijať.  (Dá svoje semeno a dostane zaň dieťa.)

Muži sa musia naučiť dávať – potom budú automaticky dostávať. Muž nesmie nič nadržovať a nesmie sa pýtať, čo za to dostane … Ženu uctí tým, že jej dá všetko. Ba čo viac – až  tým, že žene dá, z nej učiní ženu. Až  v okamžiku, keď do nej prenikne a dá jej svoje semeno, ktoré ona príjme, stáva sa ženou.

Vyplýva z toho, že žena dáva, tým, že prijíma – jej dávanie vzniká na základe bezpodmienečného prijatia, a v ňom tiež spočíva. Muž dostáva tým, že  dáva – jeho branie vzniká na základe bezdpodmienečného dávania a v ňom aj spočíva.

Tento základný vzťah má mnoho praktických dôsledkov pre partnerský vzťah..“dávanie a branie“ = „vyrovnanie“. (W.Nelles, Muži, ženy a láska, 2010, s.24)