Priebeh rodinnej konštelácie
Klient na začiatku veľmi krátko popíše svoj problém ( nezachádza sa do konkrétností). Následne si z účastníkov vyberie toho, kto bude zastupovať jeho a dotknutých členov rodiny. Rozostaví ich tak, ako on vníma súčasný rodinný stav. Tým sa vytvorí trojrozmerný obraz jeho pohľadu a vnímania rodinného systému. Zástupcovia začnú pociťovať emócie a pocity reálnych ľudí klientovej rodiny. Vďaka ich pocitom a prejavom je možné v rodinnej konštelácii odhaliť rôzne bloky a zapletenia v rodinnom systéme. Zástupcovia sa môžu slovne alebo pohybom prejaviť podľa pociťovaných pocitov. Tým, že zástupcovia menia svoje pozície, klient v spolupráci s terapeutom pozoruje obraz svojho rodinného systému „zvonka“, a tým môže vedome riešiť energetické toky napríklad v problémových vzťahoch. Terapeut tým uvidí kde je koreň problému a následne sa systém upravuje do „konštelácie“ vhodnej pre klienta ale aj pre ostatných. V upravenej konštelácii prebiehajú komunikácie medzi „hráčmi“ v rodinnom systéme, čím sa doliečujú dávne krivdy, vylúčenia, atď. Nakoniec si klient vymení miesto so svojim zástupcom, aby si vedome „navnímal“ svoju novú, doliečenú pozíciu v rodinnom systéme.