• Osobné ciele
• Komunikáciu v rodine
• Rodinné vzťahy
• Pracovné vzťahy
• Rodinná hierarchia
• Postavenie muža a ženy v rodinnom systéme
• Práca – kolektív – financie
• Kariéra, rozvoj, ciele
• Silné a slabé stránky osobnosti, strachy…