V rodinných konšteláciách sa mnoho krát rieši  láska medzi partnermi. Láska medzi partnermi od oboch vyžaduje, aby sa zriekli svojej prvej a najdôležitejšej lásky, to je lásky k svojim rodičom. Chlapec sa môže stať mužom a dať svoju lásku žene, až potom, ako sa stane nezávislým na matke. Dievča sa môže stať ženou a dať svoju lásku mužovi, až keď sa stane nezávislou na otcovi.  Nutným predpokladom úspešného  partnerského vzťahu je obetovanie a transformácia našich vzťahov k rodičom.  Všetky tieto dynamiky sú veľmi dobre viditeľné v rodinných konšteláciách. Chlapec prežíva svoje detstvo predovšetkým vo sfére matkinho vplyvu. Keď v tejto sfére zostane, matkin vplyv zaplaví jeho dušu a chlapec považuje  ženské prvky za všemocné. Pod vplyvom svojej matky sa môže stať  šikovným zvodcom a milencom, ale nestane sa mužom. Nestane sa silným oddaným otcom. Ak sa chce  stať mužom, schopným  žiť rovnocenným  partnerským vzťahom, musí sa vzdať svojej prvej a najdôvernejšej lásky – matky – a musí vstúpiť do sféry otcovho vplyvu. Stála potreba  striedať partnerky je známkou toho, že sa nemôže dostať zo sféry matkinho vplyvu. Muž, ktorý opustil  sféru matkinho vplyvu, je schopný nie len prijímať , ale aj dávať. Muž, ktorý sa vyťahuje, je zvyčajne matkin maznáčik. Správny konštelár rodinných konštelácii vedie postavenie rodinného systému  tak, aby sa všetky tieto dynamiky upravili, precítili a dostali na pravú mieru. Muž obnovuje svoje mužstvo v spoločnosti mužov a žena svoje ženstvo v spoločnosti žien. Oba musia tráviť určitý čas v spoločnosti svojich priateľ rovnakého pohlavia. Dôležité je, by muž bol s mužmi a robil to, čo robia muži, a aby žena bola so ženami  a robila to, čo robia ženy. ( B.Hellinger, Skrytá symetrie lásky)