Konšteláciami nikdy nie je možné zmeniť okolie, pokiaľ sa človek hlboko vnútri nezmení najskôr  sám.

Ak sa spätne pozeráme na svoj život a minulé vzťahy, dokážeme niekedy rozoznať isté vzorce chovania, opakujúce sa situácie alebo rovnaké typy partnerov .. stále takého istého „ druhu“, alebo periodicky sa striedajúce. To sú stopy, ktoré nás môžu doviesť  k hlbšiemu pochopeniu životných hier, ktoré hráme. Tu môžu naši ex-partneri zohrať veľmi dôležitú úlohu v našom sebapoznávaní a v našom ďalšom  vývoji. Náš vývoj ide cestou „trial and error“, čiže pokusov a omylov, inými slovami, to, čo označujme za omyly, sú pre nás veľmi dôležité životné kroky, ktoré nás vedú k poznaniu našich slepých uličiek alebo nefungujúcich postupov. Čím  častejšie  budeme  tieto omyly robiť, tým rýchlejšie sa môžeme dostať ďalej ku svojej podstate, k tomu, aký v skutočnosti sme, bez masky a bez naučených rolí. Preto neexistujú žiadni partneri, ktorí by boli „omylom“. Výroky ako : „ stratila som s ním 15 rokov života“ sú výrazom nepochopenia toho, že som sa  pred 15 rokmi, keď vzťah začínal, rozhodoval úplne  v súlade so svojim vtedajším vedomím a skúsenosťami. Dnes by som sa možno rozhodol inak, ale k tomu bola potrebná práve „ táto“ bolestná skutočnosť trvajúca 15 rokov. Ak by sme išli úplne do krajnosti, mali by sme partnerovi za tých 15 rokov poďakovať. ?

Ak sa pozeráme na minulé partnerstvá z tohto pohľadu, darí sa nám viac, ako keď dávame partnerovi vinu za premárnený čas. Vo väčšine prípadov je partner alebo partnerka výrazom nášho aktuálneho  vývoja, toho , čo sa deje s nami a čo potrebujeme my sami, práve v tomto období. (J.B.)