Partneri spojujú vzájomné životy, aby založili rodinu. Plánujú a snívajú o spoločnej budúcnosti. Prečo medzi nimi  vznikajú konflikty? Prečo majú niektoré deti z dobrých rodín niekedy ťažké osudy? Prečo je tak náročné vyriešiť rodinné konflikty? Prečo je tak ťažké, aby sa dvaja dospelí ľudia dohodli na nejakom pozitívnom riešení? Rodičia sú pre dieťa prvými z jeho rodu, s ktorými je spojené. V partnerskom vzťahu veľmi záleží na tom, čo sa stalo v rodine, z ktorej  pochádzame. V rodinných konšteláciách nám dynamika smeruje práve do „ pôvodnej rodiny“. V nevedomí človeka sú uložené informácie o celom jeho živote – o živote jeho predkov. Každá generácia určuje svojim životom osudy ďalších pokolení. V každom človeku  bez ohľadu na pohlavie sa nachádza aj ženský aj mužský princíp ( tak isto aj ženské aj mužské hormóny – samozrejme v inom pomere). Mužská energia JANG predstavuje aktivitu, činy, experimentovanie, riziko, silu vôle, rozvážnosť, výzvu. Ženská energia JIN sa prejavuje intuitívnosťou, senzibilitou, pôvabom, miernosťou, vôľou nasledovať partnera.. Odovzdávanie mužskej energie z generácie na generáciu umožňuje chlapcovi, neskôr mužovi, aby sa  prejavil ako muž. Rozvíjanie ženskej energie umožňuje žene aby sa cítila ženou. Muž sa môže oddeliť od svojej pôvodnej rodiny, až keď si osvojí „ mužstvo“. Prvou prekážkou na ceste k vytvoreniu novej rodiny je neschopnosť odlúčiť sa od  rodičov. Od detstva žije človek s pocitom všemocnej lásky voči svojim rodičom a ostatným členom rodiny. Tento cit zaručuje dieťaťu úzke spojenie s rodinou a lojalitu voči ostatným členom. Práve toto zvykne byť prekážkou, aby sa z chlapca stal muž a z dievčaťa žena. Táto neschopnosť oddelenia sa môže vytvárať problémy v novej, mladej rodine. Stáva sa to najmä v prípadoch, kedy chlapec- muž zotrváva stále pod vplyvom matky, alebo dcéra je pod vplyvom otca. Je potrebné, aby chlapec – mladý muž  prešiel pod vplyv otca, aby načerpal mužskú energiu ( a dcéra musí prejsť pod vplyv matky). Ak bude muž „ v blízkosti“ otca a nie matky, len vtedy dokáže  prijímať ženstvo od svojej manželky a nie od svojej matky ( a opačne v prípade ženy). V praxi je veľmi často vidieť, ako práve táto neschopnosť oddeliť sa od rodičov ničí mladým rodinám   rodinné šťastie. Žena je  navzdory  svojmu veku psychicky  stále dievča, a teda sa uzatvára pred  mužskou energiou svojho manžela. Muž je často psychicky stále ešte chlapec, a teda je uzavretý pred ženskou energiou svojej  ženy. Každý muž má samozrejme svoje vlastné dôvody, prečo sa jeho život vyvíja tak, ako sa vyvíja. Stále častejšie sa stáva, že chlapca vychováva matka – samoživiteľka. Dieťa je preto pochopiteľne pod jej vplyvom, absentuje otec, otca odmieta. Kým chlapec, alebo mladý muž nepríjme  svojho otca, nebude schopný rozvinúť svoje mužské vlastnosti. Navonok je od otca odlúčený, ale vnútorne je pevne spojený s jeho rodom  a osudom. Vyplýva to z podvedomej  lojality voči vlastnému rodovému systému, ktorý nepodlieha ľudskej kontrole.  Ľudia väčšinou vyžadujú od svojich partnerov to, čo sa im nepodarilo  získať od svojich  rodičov. Mnoho krát námietky voči partnerovi  predstavujú  výhrady voči vlastným rodičom. Manželstvo nedokáže byť šťastné, kým sa nepodarí obnoviť úctu k rodičom , pokým rodiča nepríjmu. Na svojom partnerovi potom bude taký človek nachádzať neustále  nedostatky, ktoré pred tým pozoroval na svojom rodičovi, a môže od partnera vyžadovať to, čo od rodiča nedostal.  Úzka väzba na pôvodnú rodinu môže existovať kvôli nevyriešeným rodinným záležitostiam. Problémy, ktoré v novej rodine  vznikajú na základe  rodového programu ohrozujú existenciu vzťahu a tiež  ohrozujú pohodu detí. Až keď človek príjme rodičov, dokáže sa od nich oddeliť a žiť svoj vlastný život. v rodinných konšteláciách  môžeme vidieť rôzne dynamiky, prečo sa deti nedokážu oddeliť od rodičov. Na seminároch konštelácii vidíme nasledujúca dôvody, prečo vznikajú nezhody medzi  rodičmi:

– vylúčenie jedného z rodičov ( rozvod, smrť….)

– prerušenie prúdenia lásky ( nedostatočná starostlivosť o dieťa, opustenie dieťaťa, …)

– strata väzby k rodičom ( dlho-trvajúce konflikty, vytesnenie, ..)

– nahradzovanie partnera svojmu rodičovi ( nie je myslené intímne, ale napríklad ak  po rozvode preberá starší syn určitú zodpovednosť za chod domácnosti, namiesto otca, ak sú na syna kladené vysoké nároky….atď..)

– nahradzovanie rodiča svojmu rodičovi ( ak je napr. matka po strate manžela tak slabá, že sa „ opiera“ o vlastné dieťa…)